Technologia informacyjno-komunikacyjna w nauczaniu chemii

Nazwa modułu kształcenia

Technologia informacyjno-komunikacyjna w nauczaniu chemii

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Wydział Chemii

Kod modułu

WCh-PNC06-17

Język modułu kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Dysponuje wiedzą pozwalającą wykazać interdyscyplinarny charakter chemii, jej najnowsze osiągnięcia i różnorodne zastosowanie we współczesnym świecie oraz wpływ przemysłu i technologii chemicznej na środowisko.

Korzysta z chemicznych tekstów źródłowych, biegle wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczne do pozyskiwania, przetwarzania, tworzenia i prezentowania informacji. Krytycznie odnosi się do pozyskiwanych informacji.

Posiada umiejętność samodzielnego planowania i opracowywania scenariuszy lekcji z uwzględnieniem doświadczeń ilustrujących omawiane treści.

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i systematycznego doskonalenia swoich umiejętności.

Dostrzega problemy społeczne i środowiskowe oraz właściwe na nie reaguje.

Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

obowiązkowy

Semestr

III semestr

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

dr Paweł Bernard,

Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł

dr Paweł Bernard

Sposób realizacji

Seminarium

Wymagania wstępne i dodatkowe

Brak wymagań wstępnych

Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

Seminarium – 15h

 

Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

3 punktów ECTS

 

Bilans punktów ECTS

Udział w zajęciach –15h

Przygotowanie do zajęć seminaryjnych – 15h

Samodzielne opanowanie omówionego materiału i studiowanie zaleconej literatury – 45h.

 

Łączny nakład pracy: 75 godz., co odpowiada 3 punktom ECTS

Stosowane metody dydaktyczne

Ćwiczenia komputerowe, dyskusja.

Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

Bieżąca ocena wiedzy i kompetencji uczestników.

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

Seminarium – ocenianie ciągłe (bez oceny)

Treści modułu kształcenia

Podstawy stosowania technologii informacyjno-komunikacyjne w edukacji przyrodniczej. Wizualizacja doświadczeń chemicznych w pracowni szkolnej. Wykorzystanie interaktywnego środowiska nauczania w procesie dydaktycznym w tym tablicy interaktywnej, systemów zdalnego oceniania i tabletów. Modelowanie cząsteczek chemicznych i symulacja przebiegu reakcji chemicznych. Systemy do elektronicznego zbierania danych eksperymentalnych. Analiza i opracowanie wyników pomiarów. Podstawy e-learningu i b-learningu.

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej

  1. J. Gajda, S. Juszczyk, B. Siemieniecki, K. Wenta, Edukacja medialna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004.