Program Studiów

 

Nazwa modułu kształcenia

forma zajęć[1]

O/F[2]

liczba

godz. kontaktowych

ECTS

1

Chemia nieorganiczna

W, Ć, E

O

65

9

2

Chemia organiczna z elementami biochemii

W, Ć, E

O

80

10

3

Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej

W, Ć, E

O

65

9

4

Osiągnięcia współczesnej chemii

W

O

30

4

5

Podstawy chemii dla nauczycieli

Ć, L

O

30

4

6

Dydaktyka chemii

W, Ć

O

60

8

7

Technologia informacyjna w nauczaniu chemii

S

O

15

3

8

Elementy ochrony środowiska

S

O

15

3

9

Historia nauk przyrodniczych

W

O

15

3

10

Praktyka szkolna

P

O

60

7

 

SUMA

 

 

435

60

 

[1] W – wykład, Ć – ćwiczenia, S – seminarium, L – ćwiczenia laboratoryjne, E – e-ćwiczenia, P – praktyka

[2] O – przedmiot obowiązkowy, F – przedmiot fakultatywny

 

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest uzyskanie założonych w programie kształcenia efektów kształcenia, potwierdzeniem czego jest otrzymanie w ustalonym terminie wszystkich zaliczeń,  pozytywnych ocen z egzaminów przedmiotowych (chemia nieorganiczna, chemia organiczna z  elementami biochemii, chemia ogólna z elementami chemii fizycznej) oraz z egzaminu końcowego.

Do egzaminu końcowego mogą przystąpić słuchacze, którzy uzyskali zaliczenia z wszystkich przedmiotów oraz oceny pozytywne z egzaminów przedmiotowych. Słuchacze, którzy uzyskali pozytywna ocenę z egzaminu końcowego uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wraz z suplementem potwierdzającym zrealizowany program kształcenia.

Ocena końcowa (zamieszczona na świadectwie) jest średnią ważoną ocen z egzaminów przedmiotowych (waga 0,2) oraz egzaminu końcowego (waga 0,4).