Praktyka szkolna

Nazwa modułu kształcenia

Praktyka szkolna

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Wydział Chemii

Kod modułu

WCh-PNC08-17

Język modułu kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Rozumie podstawowe pojęcia, prawa i zjawiska chemiczne; opisuje właściwości najważniejszych pierwiastków i związków chemicznych; dostrzega zależność pomiędzy budową substancji a jej właściwościami fizycznymi i chemicznymi.

Zna przepisy dotyczące składowania, wykorzystania i utylizacji substancji chemicznych w pracowni szkolnej.

Posiada umiejętność samodzielnego planowania i pracowywania scenariuszy lekcji z uwzględnieniem doświadczeń ilustrujących omawiane treści.

Bezpiecznie posługuje się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi, projektuje i przeprowadza doświadczenia chemiczne w pracowni chemicznej, potrafi opracować i zrealizować działalność szkolnej pracowni chemicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie składowania, użytkowania i utylizacji substancji chemicznych.

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i systematycznego doskonalenia swoich umiejętności.

Dostrzega problemy społeczne i środowiskowe oraz właściwe na nie reaguje.

Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

obowiązkowy

Semestr

III semestr (wrzesień)

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

dr Ewa Odrowąż,

dr Paweł Bernard (koordynator)

Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł

dr Ewa Odrowąż, dr Paweł Bernard

Sposób realizacji

Praktyka szkolna

Wymagania wstępne i dodatkowe

Uzyskanie zaliczeń z przedmiotów realizowanych podczas I i II semestru studiów

Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

Praktyka szkolna – 60h

 

Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

7 punktów ECTS

 

Bilans punktów ECTS

Zajęcia w szkole – 60h

Przygotowanie do prowadzonych lekcji – 90h.

Ocena prac uczniowskich – 15h

Autorefleksja – 15h

 

Łączny nakład pracy: 180 godz., co odpowiada 7 punktom ECTS

Stosowane metody dydaktyczne

Praktyka szkolna

Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

Dzienniczek praktyk, hospitacja prowadzonych zajęć.

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

Przedstawienie dzienniczka praktyk dokumentującego realizację praktyki zatwierdzonego przez jednostkę przyjmującą na praktykę oraz konspektów  przeprowadzonych zajęć (minimum 5 różnych lekcji).

 

Treści modułu kształcenia

Zapoznanie się z dokumentacją szkoły i pracowni chemicznej. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna praktyki. Samodzielne przygotowanie i prowadzenie zajęć lekcyjnych oraz kontroli postępów uczniów, analiza wyników nauczania. Sprawowanie opieki wychowawczej nad grupą uczniów, podejmowanie działań wychowawczych o charakterze interwencyjnym.

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej

  1. Dydaktyka Chemii, Praca zbiorowa pod red. A. Burewicza i H. Gulińskiej, Wydawnictwo UAM, Poznań.
  2. Z. Kluz, K. Łopata, M. Poźniczek, Z. Fryt, Ćwiczenia z metodyki nauczania chemii, Wydawnictwo UJ, Kraków 1993.