Podstawy chemii dla nauczycieli

Nazwa modułu kształcenia

Podstawy chemii dla nauczycieli

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Wydział Chemii

Kod modułu

WCh-PNC04-17

Język modułu kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Potrafi omówić podstawowe pojęcia, prawa i zjawiska chemiczne; opisuje właściwości najważniejszych pierwiastków i związków chemicznych; dostrzega zależność pomiędzy budową substancji a jej właściwościami fizycznymi i chemicznymi.

Potrafi omówić przepisy dotyczące składowania, wykorzystania i utylizacji substancji chemicznych w pracowni szkolnej.

Posiada umiejętność samodzielnego planowania i opracowywania scenariuszy lekcji z uwzględnieniem doświadczeń ilustrujących omawiane treści.

Bezpiecznie posługuje się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi, projektuje i przeprowadza doświadczenia chemiczne w pracowni chemicznej, potrafi opracować i zrealizować działalność szkolnej pracowni chemicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie składowania, użytkowania i utylizacji substancji chemicznych.

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i systematycznego doskonalenia swoich umiejętności.

Wykazuje zainteresowanie chemią i naukami przyrodniczymi. Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień przyrodniczych i popularyzować wiedzę z tej dziedziny nauki.

Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

obowiązkowy

Semestr

I i II semestr

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

dr Ewa Odrowąż – ćwiczenia, laboratorium

dr Paweł Bernard – koordynator, ćwiczenia, laboratorium

Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł

dr Paweł Bernard

Sposób realizacji

Ćwiczenia, laboratorium.

Wymagania wstępne i dodatkowe

Brak wymagań wstępnych

Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

Ćwiczenia – 10h,

Laboratorium – 20h,         

 

Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

4 punktów ECTS

 

Bilans punktów ECTS

Udział w ćwiczeniach i zajęciach laboratoryjnych razem 30h

Samodzielne opanowanie omówionego materiału i studiowanie zaleconej literatury – 30h.

Przygotowanie sprawozdań z pracy laboratoryjnej – 30h.

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego – 10h.

 

Łączny nakład pracy: 100 godz., co odpowiada 4 punktom ECTS

Stosowane metody dydaktyczne

Ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja, rozwiązywanie zadań problemowych.

Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

Bieżąca ocena wiedzy i kompetencji uczestników, egzamin końcowy, sprawozdania laboratoryjne, egzamin dyplomowy.

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

Ćwiczenia – ocenianie ciągłe (bez oceny)

Laboratorium – ocenianie ciągłe (bez oceny)

Treści modułu kształcenia

Podstawy obliczeń chemiczny: mol, masa molowa, prawa gazowe, stechiometria wzorów chemicznych, stechiometria równań reakcji, mieszaniny niestechiometryczne, stężenie procentowe i molowe, przeliczanie stężeń.

Różne formy wykorzystania doświadczeń chemicznych w procesie edukacyjnym (pokazy doświadczeń, metody samodzielnego dociekania wiedzy przez uczniów).

Doświadczeń chemiczne wykorzystywanych w kształceniu chemicznym na różnych trapach edukacji, z zakresu:

  • chemii ogólnej,
  • chemii nieorganicznej,
  • chemii organicznej,
  • biochemii,
  • ciekawych doświadczeń chemicznych.

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej

  1. K. M. Pazdro Zbiór zadań z chemii do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.
  2. K. M. Pazdro Zbiór zadań z chemii do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.
  3. J. Kłak, M. Kobyłka, M. Korabik Eksperyment chemiczny w zadaniach maturalnych
  4. M. Wasilewski, W. Dawydow Bezpieczeństwo w pracowni chemicznej.
  5. http://www.uj.edu.pl/web/zdch/chlasts