Czasopismo Niedziałki, redagowane przez pracowników Zakładu Dydaktyki Chemii, jest przeznaczone dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, a w szczególności chemii, a także dla uczniów zainteresowanych tymi przedmiotami.
Celem czasopisma jest popularyzacja chemii i jej osiągnięć, informowanie i dyskusja o problemach dydaktyki przedmiotów przyrodniczych, informowanie o działalności Zakładu Dydaktyki Chemii.

Niedziałki ukazują się od 1995 roku, a w obecnej szacie graficznej od roku 1998.
W 1998 roku czasopismo uzyskało rekomendację Polskiego Towarzystwa Chemicznego i zostało uznane jako publikacja zalecana do użytku szkolnego.
Obecnie ukazują się cztery numery czasopisma w ciągu roku.

Autorami artykułów w Niedziałkach są przede wszystkim pracownicy naukowi i nauczyciele, ale również studenci oraz uczniowie.
W czasopiśmie zamieszczane są artykuły popularnonaukowe, poświęcone dydaktyce przedmiotów przyrodniczych, a w szczególności dydaktyce chemii; ponadto: aktualności z działalności Zakładu Dydaktyki Chemii - informacje o sesjach dydaktycznych dla nauczycieli, konkursach dla uczniów liceów ogólnokształcących, dniach otwartych Wydziału Chemii, studiach na Wydziale Chemii, również studiach podyplomowych.