dr Małgorzata Krzeczkowska

 

 

WYKSZTAŁCENIE

1985-1990 Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Wydział Chemii, magister chemii specjalność: metodyka nauczania chemii
1998 Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Wydział Chemii, doktor nauk chemicznych specjalność: chemia analityczna, kriogenika
 

 

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

1990-1991 asystent-stażysta w Zespole Kriogeniki, Zakład Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemii UJ, Kraków
1991-1999 asystent w Zespole Kriogeniki, Zakład Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemii UJ, Kraków
od 1999 asystent w Zakładzie Dydaktyki Chemii, Wydział Chemii UJ, Kraków

2004-2017

od 2014

2017-2018

nauczyciel Chemii w VI LO w Krakowie

starszy wykładowca w Zakładzie Dydaktyki Chemii UJ, Kraków

nauczyciel chemii w VII PLO w Krakowie

 

Tematyka badawcza:

1. Edukacja nieformalna w synergii z edukacją formalną:

a) Badanie efektywności proponowanych form pracy z dziećmi w kontekście rozwijania ich umiejętności
    badawczych
b) Badanie wpływu edukacji nieformalnej na przyrost wiedzy uczestniczących w zajęciach dzieci i młodzieży

2. Badanie postrzegania przez użytkowników jakości i skuteczności pomocy dydaktycznych w kontekście
   rozwijania ich umiejętności kluczowych

3. Popularyzacja nauk przyrodniczych:

a) skuteczne popularyzowanie nauki jako przykład edukacji nieformalnej
b) naukowiec popularyzatorem nauki - czy to możliwe? czy jest taka potrzeba?

 

Pełnione funkcje

 • Członek zespołu ds. ankiety oceny nauczyciela akademickiego UJ – od 2017

 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Chemii UJ ds. ewaluacji jakości procesu kształcenia – od 2013

 • Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia 1 oraz 2 stopnia, kierunek: chemia, ochrona środowiska i chemia medyczna – od 1999

 • Członek zespołu ds. promocji Wydziału Chemii UJ – od 2015 - 2016

 • Koordynator krajowy Międzynarodowego Konkursu ECTN dla nauczycieli, studentów
  i doktorantów wydziałów chemicznych nt pomocy naukowych w kształceniu chemicznym – od 2015

 • Członek Zarządu Fundacji PROCHEMIA przy Wydziale Chemii UJ w latach III kadencji

 • Członek Rady Wydziału Chemii UJ w latach 2005 – 2007

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • 2019 Medal Komisji Edukacji Narodowej

 • 24.09.2016 – Nagroda Fundacji Uniwersytet Dzieci – Wykładowca roku 2016

 • 04.12.2015 – Nagroda Rektora indywidualna III stopnia (za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne)

 • 2015 –  Srebrny medal za długoletnią służbę przyznany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

 • 2014 – Nagroda Kuratora za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej

 • 2012, 2011 – Nagroda Rektora zespołowa za osiągnięcia w pracy organizacyjnej

 • 2006, 2007, 2012 – Nagroda Dyrektora szkoły za sukcesy dydaktyczno-wychowawcze

 • 2003 – Nagroda Rektora zespołowa za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i organizacyjnej

 

Udział w ostatnio realizowanych projektach krajowych i zagranicznych:
 

 • Od 2017 – projekt europejski InEdu – ekspert ds. popularyzacji nauk wśród dzieci

 • Od 2017 – projekt europejski STEAM4U – ekspert ds. popularyzacji nauk wśród dzieci

 • Od 2016 – sieć tematyczna ECTN – European Chemistry Thematic Network – ECTNA Working Group: Activities for Students

 • 2014 – 2016 – projekt europejski IRRESISTIBLE (7 PR)

 • 2014 – 2015 – Projekt Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie: Optymalizacja sposobu wykorzystywania narzędzi dydaktycznych IBE w praktyce lekcyjnej – wdrożenia („Narzędzia w działaniu”), realizowany w ramach „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL, Priorytet III.1, Poddziałanie 3.1.1. – mentor – przedmiot szkolny chemia.

 • 2014 – 2015 – Akademickie Centrum Kreatywności w Instytucie Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ – projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prowadzenie szkoleń dla nauczycieli i studentów

 • 2010 – 2013 – projekt europejski ESTABLISH (7 PR)

 • 2004 – 2006 sieć tematyczna ECTN 4 - European Chemistry Thematic Network, członek zespołu Links with schools


Przynależność do organizacji

 • Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe ESPERE – od 2013 roku
 • Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki – od 2018
 • Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej – od 2019

 

Działalność organizacyjna

 • Organizacja Wydziałowego Dnia Jakości w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie – od 2015

 • Członek komitetu organizacyjnego Sesji Naukowych dla Nauczycieli chemii i przyrody organizowanych przez ZDCh i Oddział Krakowski Sekcji Dydaktycznej PTCh

 • Członek komitetu organizacyjnego szkół letnich i zimowych dla nauczycieli w ramach projektu ESTABLISH oraz projektu IRRESISTIBLE

 • Członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji 10th ECRICE (European Conference on Research in Chemical Education), Kraków, 4-7.07.2010

 • Organizacja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Chemicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych


Inne

 • V-ce Przewodnicząca Małopolskiego Konkursu Chemicznego dla Gimnazjalistów organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie – 2006 – 2007

 • Członek Komisji Wojewódzkiej Małopolskiego Konkursu Chemicznego dla Gimnazjalistów organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie – 2005 – 2008


Działalność dydaktyczna:

Zajęcia dla studentów:

 • Ćwiczenia z dydaktyki chemii
 • Ćwiczenia z dydaktyki przyrody
 • Pomiar dydaktyczny
 • Jak studiować? 
 • Konwersatoria i ćwiczenia rachunkowe z podstaw chemii dla 1 roku chemii medycznej
 • Laboratorium z podstaw chemii dla 1 roku chemii
 • Repetytorium z podstaw chemii dla 1 roku chemii
 • Laboratorium z chemii ogólnej i nieorganicznej dla 1 roku neurobiologii i 1 roku biologii
 • Popularyzacja nauk przyrodniczych

 

Zajęcia dla nauczycieli na studiach podyplomowych:

 • Ćwiczenia z chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej i chemii fizycznej

 

Działalność naukowa

Spis publikacji w Repozytorium UJ

Książki, monografie – autorstwo, współautorstwo rozdziałów (od 2014 roku):

 • E. Szostak, E. Odrowąż, M. Krzeczkowska, P. Bernard, J. Hetmańczyk:  Chemia. Zbiór zadań. Liceum i technikum, zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 1 , WSiP, Warszawa , 2019.

 • M. Krzeczkowska, P. Własiuk: Elementy pomiaru dydaktycznego w praktyce szkolnej –  kurs dla studentów – przyszłych nauczycieli chemii [w:] Znaczenie diagnostyki edukacyjnej dla procesu kształcenia, Praca zbiorowa pod redakcją Bolesława Niemierki i Marii Krystyny Szmigel, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, Kraków 2019, str. 117-126.

 • M.Krzeczkowska, W.Piekoszewski, K.Jurowski, A.Jurowska: Studencka lekcja w szkole jako źródło kompetencji kluczowych okiem nauczyciela akademickiego i studenta [w:] Edukacja uniwersytecka a oczekiwania społeczne, monografia pod redakcją: J.F.Jacko, I.Maciejowska, E.Okoń – Horodyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, str. 145-160.

 • M. Krzeczkowska. E. Grygo-Szymanko, P. Świt, P. Własiuk: What and why – non-formal education of children in Poland – possibilities and experiences, [in:] Entertainment- education in science education, the monograph edited by Grzegorz Karwasz & Małgorzata Nodzyńska, Pedagogical University of Cracow, Kraków 2017, pp. 36-47

 • I.Maciejowska, M.Krzeczkowska: Introduction to the IBSE Methodology in the Irresistible Project – Teacher Training [w:] Edukacja przyrodnicza, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2016, 27 – 45. ISBN 978-83-8084-040-9.

 • A.Jurowska, M.Krzeczkowska, W.Piekoszewski, K. Jurowski: Wybrane aspekty procesu bolońskiego w Polsce na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, [w:] W poszukiwaniu uniwersytetu idealnego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016, 63-73. ISBN 978-83-233-4109-3.

 • M. Krzeczkowska, I. Maciejowska, J. Apotheker, R. Blonder  R. S. Rosenfeld,  Zespół Osób Uczących się jako propozycja rozwoju kompetencji nauczycieli i podnoszenia jakości pracy szkoły, [w:] Z chemią ku przyszłości,  Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, 161 – 174. ISBN: 978-83-7784-693-3

 • K. Jurowski, A. Jurowska, M. Krzeczkowska, „Prezentacja multimedialna w dydaktyce – Quo vadis educatio?”, [w:] Z chemią ku przyszłości, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, 1430 160. ISBN: 978-83-7784-693-3. 

 • M. Krzeczkowska, I. Maciejowska, Do we really equip our students with inquiry skills? [w:] Human Factors of a Global Society. A system of sytems perspectives, Tadeusz Marek, Waldemar Karwowski, Marek Frankowicz, Jussi Kantola, Pavel Zgaga (EDs), CRC Press, 2014, 737-744. ISBN 978-1-4665-7287-4

 • K. Jurowski, M. Krzeczkowska, P. Własiuk, A. Jurowska, Preliminary studies about knowladge and applications of mnemonic methods by polish pupils and teachers, [in:] Teaching and learning science at all levels education, Pedagogical University of Kraków, Kraków 2014, 29-37. ISBN 978-83-7271-880-8

 

Publikacje naukowe, dydaktyczno-naukowe, popularno-naukowe (od 2014 roku):

 • I.Maciejowska, A. Powierska, M. Krzeczkowska: Application of  Web 2.0 tools in university education,  Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 65, 2019, str. 65-70.

 • M.Krzeczkowska, B.Krajewska: Non-formal education and soft competences – from personal experience Non-formal education and soft competences –from personal experience, Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia 7 (2017), 97-102, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, DOI 10.24917/20837276.7.12

 • E. Grygo-Szymanko, P. Świt, M. Krzeczkowska: Światło – słów kilka raz jeszcze …, Nauczanie przedmiotów przyrodniczych – Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Toruń, 60 (4), 2016, 36-38, ISSN 1509-6351.

 • M.Nowakowska, B.Bazan, M.Krzeczkowska: Notatki dla ucznia – przykład z praktyki szkolnej, Nauczanie przedmiotów przyrodniczych – Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Toruń, 60 (4), 2016, 52, ISSN 1509-6351.

 • T. Kowalski, A. Kawula, F. Iwańska, M. Krzeczkowska: Wskaźniki kwasowo-zasadowe – plansza edukacyjna, Niedziałki, 2(103), 2016, 46-49.

 • M. Krzeczkowska, P. Własiuk: Radość uczenia chemii a ocenianie holistyczne na egzaminie zewnętrznym, Kwartalnik Edukacyjny, 1(84), 2016, 40-52, ISSN 1230-7556.

 • M.Krzeczkowska, E. Grygo-Szymanko, P. Świt: Practical pyrotechnics, Science in School, 38, 2016,  46-51. ISSN 1818-0353.

 • P. Bernard, I. Maciejowska, M. Krzeczkowska, E. Odrowąż: Influence of In-service Teacher Training on their Opinions about IBSE, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 177, 22 April 2015, pp. 88–99.

 • I.Maciejowska, M.Krzeczkowska:  Badania naukowe – jednym z tematów lekcji przyrody. Propozycje projektu IRRESISTIBLE cz. II, Niedziałki, 100 (3), 2015, 65-73.

 • K. Jurowski, M. Krzeczkowska, A. Jurowska, „Approaches To Determining the Oxidation State of Nitrogen and Carbon Atoms in Organic Compounds for High School Students”, Journal of Chemical Education,  92 (2015) 1645-1652,DOI: 10.1021/ed500645v  

 • K. Jurowski, A. Jurowska, M. Krzeczkowska, W. Piekoszewski, „Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną – toksykologia sądowo-lekarska w Polsce”, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, 2 (2015) 58-62,  ISSN 1643-8779.  

 • M. Krzeczkowska, K. Jurowski, A. Jurowska, D. Ryniewicz, G. Jurowska, „The first chemical experiments in my life”, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, 3 (2015) 73-88,  ISSN 1643-8779.

 • M. Krzeczkowska, E. Grygo-Szymanko, P. Świt, A. Kaczyńska: Radość z uczenia się – pomysł na lekcje przyrody w liceum ogólnokształcącym, Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Toruń, 2015, 53(1),  30-34.

 • K. Jurowski, A. Jurowska, M. Krzeczkowska: Comprehensive review of mnemonic devices and their applications: State of the art, International e-Journal of Science, Medicine & Education, 2015 9(3): 4-9

 • K. Jurowski, A, Jurowska, M. Krzeczkowska, W. Piekoszewski, Toksykologia narządowa – pomysł na atrakcyjną lekcję biologii – część I., Nauczanie przedmiotów przyrodniczych – Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Toruń, 51 (3), 2014, 18-24, ISSN 1509-6351.

 • K. Jurowski, A, Jurowska, M. Krzeczkowska, W. Piekoszewski, Toksykologia narządowa – pomysł na atrakcyjną lekcję biologii – część II., Nauczanie przedmiotów przyrodniczych – Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Toruń, 52 (4) 2014, 21-27, ISSN 1509-6351.

 • A.Kaczyńska, M.Krzeczkowska: Wszechobecne polimery. Scenariusz zajęć w ujęciu koncepcji Celstyna Freineta – część 1, Nauczanie przedmiotów przyrodniczych – Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Toruń, 51(3), 2014, 31-35, ISSN 1509-6351.

 • A.Kaczyńska, M.Krzeczkowska: Polinukleotydy – przykładowe materiały do wykorzystania na zajęciach w ujęciu ... – część 2, Nauczanie przedmiotów przyrodniczych – Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Toruń, 52(4), 2014, 11-16, ISSN 1509-6351 .

 • M. Krzeczkowska, I. Maciejowska, E. Odrowąż, E. McLoughlin, J. Salisbury, R.  Geoghegan: Involvement of various stakeholders as a sine qua non condition for a successful introduction of educational innovation – Jagiellonian University case study, Journal of Science Education, Vol. 15, 2014, p.98.

 • M. Kluza, M. Krzeczkowska, I. Maciejowska, J. Apotheker:  Museum education as a part of science teaching and learning,  Journal of Science Education, Vol. 15, 2014, p. 102.

 • M. Krzeczkowska, I. Maciejowska, E. Odrowąż: Do I really teach myself when teaching others?, Journal of Science Education, Vol. 15, 2014, p. 111.

 • M. Krzeczkowska, E. Odrowąż: Experiment as the best way to understand natural phenomena, Journal of Science Education, Vol. 15, 2014, p. 196.

 • M. Krzeczkowska, P. Własiuk: Common origin of Pierre Curie, Agatha Christie and Charlie Chaplin – Home-schooling in Poland and other countries, Journal of Science Education, Vol. 15, 2014, p. 196.

 • M.Krzeczkowska, P. Kozyra: Dlaczego warto studiować na Wydziale Chemii UJ, Głos z probówki, nr 14, Grudzień 2014, str. 41 – 42.

 • M.Krzeczkowska: Międzynarodowego Konkursu ECTN dla nauczycieli, studentów i doktorantów wydziałów chemicznych nt pomocy naukowych w kształceniu chemicznym, Głos z probówki, nr 14, Grudzień 2014, str. 43-47.

 • K. Jurowski A. Jurowska M. Krzeczkowska P. Własiuk:  Mnemonic methods as a sophisticated tool in learning the science subjects from polish pupils point of view, Edukacja Humanistyczna, 2 (31), 2014,  Szczecin, str. 155-172, ISSN 1507-4943

 

Wystąpienia konferencyjne krajowe i zagraniczne (od 2014):

a) wykłady:

 • M. Krzeczkowska, P. Własiuk, Elementy pomiaru dydaktycznego w praktyce szkolnej – kurs dla studentów, przyszłych nauczycieli chemii – referat plenarny, Znaczenie diagnostyki edukacyjnej dla procesu kształcenia, XXV Konferencja Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej, Kraków, 19–21 września 2019.

 • I.Maciejowska, M.Krzeczkowska, E.Odrowąż:  Jak studiować? – kurs dla studentów 1. roku chemii – wykład, 60. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 17 – 21 września 2017,  Wrocław.

 • I.Maciejowska, M.Kluza, M.Krzeczkowska: Interaktywne wystawy szkolne finalnym dziełem projektu IRRESISTIBLE – wykład, 59. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Poznaniu, 19-23 września 2016, Poznań.

 • M.Krzeczkowska: Uniwersytet zerowego wieku – wyzwanie dla wykładowcy – wykład, Tydzień Jakości Kształcenia UJ, 30 listopada 2016, Kraków.

 

b) warsztaty, seminaria:

 • STEAM4U workshop: Equity in STEAM: How can we make students feel that they can all do STEAM?, Barcelona, 18 of April 2018.

 • The Third Transnational Project Meeting STEAM4U, Faculty of Education, Universitat Autonoma de Barcelona, Bellaterra, 19 of April 2018 

 • I.Maciejowska, M.Krzeczkowska, E.Odrowąż: Nauczanie przez dociekanie – warsztaty, XVI Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii „Z chemią ku przyszłości”, 20-22 czerwca 2014, Janów Lubelski.

 • M.Krzeczkowska, I.Maciejowska, J.Apotheker, R.Blonder and S.Rosenfeld: Odpowiedzialne badania i innowacje – moda czy konieczność? – warsztaty, XXI ZJAZD PSNPP, „Interaktywność w naukach przyrodniczych”, 12-14 września 2014, Toruń. 

 

c) komunikaty:

 • M.Krzeczkowska, B.Krajewska: Edukacja nieformalna na uniwersytecie zerowego wieku - komunikat,  S14, 61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 17-21 września 2018, Kraków.

 • Konferencja edukacyjna Fundacji Uniwersytet Dzieci: Jak inspirować do nauki i rozwoju?, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 9 czerwca 2018 – ekspert w dyskusji panelowej: Naukowcy aktywnie popularyzujący naukę w różnych formach

 • M.Krzeczkowska, I.Maciejowska, E.Odrowąż:  Elements of the IBSE Methodology in the Irresistible Project – the Experience of Polish Teachers Participating in the Project – komunikat, 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences, DidSci 2016, June 29 – July 1, 2016, Kraków oraz XX Konferencja Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych Szkół Wyższych i Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, 30 czerwca – 2 lipca, 2016, Kraków.

 • M.Krzeczkowska, E. Grygo-Szymanko, P.Świt, P.Własiuk:  What and Why – Non-Formal Education of Children in Poland – Possibilities And Experiences – komunikat,  7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences, DidSci 2016, June 29 – July 1, 2016, Kraków oraz XX Konferencja Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych Szkół Wyższych i Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, 30 czerwca – 2 lipca, 2016, Kraków.

 • K. Jurowski, A. Jurowska, M. Krzeczkowska, W. Piekoszewski, Interdyscyplinarność wykształcenia a współczesne wymogi pracodawców w Polsce – quo vadis  Universitas Jagellonica Cracoviensis? – komunikat, III. Konferencja Międzynarodowa z cyklu „Projektowanie Ideału” – „Ideał uniwersytetu a potrzeby społeczne”, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej – Ars Docendi UJ, Kraków, 21 stycznia 2015.

 • K. Jurowski, W. Piekoszewski, M. Krzeczkowska, A. Jurowska, Dwie strony medalu studiowania w trybie indywidualnym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie – komunikat, III. Konferencja Międzynarodowa z cyklu „Projektowanie Ideału” – „Ideał uniwersytetu a potrzeby społeczne”, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej – Ars Docendi UJ, Kraków, 21 stycznia 2015.

 • I. Maciejowska, M. Krzeczkowska, P. Bernard, P. Broś, J. Apotheker: Raising Youth Awareness to Responsible Research and Innovation Through Inquiry Based Science Education – komunikat, 3rd International Seminar, Science-Society-Didactics, 08.04.2014, Kraków.

 • M. Krzeczkowska, P. Bernard, K. Dudek "Które paliwo jest najlepsze? Ocena umiejętności badawczych ucznia w projekcie SAILS" – komunikat,  52. Sesja Naukowa dla Nauczycieli chemii i przyrody, 19-20.06.2015 Kraków.

 • K. Jurowski, M. Krzeczkowska, A. Jurowska, P. Własiuk: Mnemonics methods as attractive tool in the science subjects (chemistry, biology, physics, mathematics) – from point of view of the pupils, students and teachers – komunikat, 6th International Conference on Research in Didactics of the Sciences, DidSci 2014, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków, 25 – 27 czerwca 2014.  

 • M. Krzeczkowska, I. Maciejowska, E. Odrowąż: Do I really teach myself when teaching others? – komunikat, 2nd International Congress of Science Education, 27 – 30 września 2014 r., Foz do Iguaçu, Brazylia.

 • M. Krzeczkowska, I. Maciejowska, E. Odrowąż, E. McLoughlin, J. Salisbury, R.  Geoghegan: Involvement of various stakeholders as a sine qua non condition for a successful introduction of educational innovation – Jagiellonian University case study – komunikat, 2nd International Congress of Science Education, 27 – 30 września 2014 r., Foz do Iguaçu, Brazylia.

 • M. Kluza, M. Krzeczkowska, I. Maciejowska, J. Apotheker:  Museum education as a part of science teaching and learning – komunikat, 2nd International Congress of Science Education, 27 – 30 września 2014 r., Foz do Iguaçu, Brazylia.

 

d) postery:

 • M. Krzeczkowska, R. Zakrzewski, M. Kobyłka, Jak kształtować kompetencje diagnostyczne przyszłych nauczycieli? – poster, Znaczenie diagnostyki edukacyjnej dla procesu kształcenia, XXV Konferencja Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej, Kraków, 19–21 września 2019.

 • M.Krzeczkowska, I.Maciejowska, A.Powierska: Zastosowanie narzędzi Web 2.0 w dydaktyce akademickiej  - poster, VI Konferencja e-technologie w Kształceniu Inżynierów eTEE, 2019, Politechnika Gdańska, 19-20 września 2019.

 • M.Krzeczkowska, I. Maciejowska: Sprawozdania i zeszyty laboratoryjne – jak je wykorzystać w dydaktyce? - poster, VII Konferencja Dydaktyki Akademickiej Ideatorium, Uniwersytet Gdański, 13-14 czerwca 2019.

 • M.Krzeczkowska, M.Wróbel, A.Radomska: Czy możliwe są innowacje w edukacji?, IX. International Scientific Seminar and I. Pedagogical Forum: Educaton and communicaton of socio-scientfic issues - chalenges for contmporary pedagogy, Interdisciplinary Center of Educational Research Pedagogical University of Cracow, 11-12 of April 2019.

 • M.Krzeczkowska, D. Ćwioro, P. Żabicki, I.Maciejowska: Popularyzacja nauk przyrodniczych – nowy kurs dla studentów Wydziału Chemii UJ, S14, 61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 17-21 września 2018, Kraków.

 • M. Krzeczkowska, M. Trzeciak, Lubisz pomagać? Fascynuje Cię świat nauki? - wolontariusze Uniwersytetu Dzieci na warsztatach chemicznych. 55. Sesja Naukowa dla Nauczycieli, Kraków, 8.06.2018.

 • B. Krajewska, K. Raczak, M. Krzeczkowska: Biomineralization of CaCO3 for the protection and restoration of historic stone materials – poster, 7th Meeting 'X-ray and other techniques in investigations of the objects of cultural heritage', KRAKOW 17-19 May 2018.

 • M.Krzeczkowska, B.Krajewska: Edukacja nieformalna a kompetencje miękkie – z praktyki własnej – poster, 7 International Seminar Controversial scientific dilemmas in the face of new technology, 27 – 28.04. 2017, Kraków.

 • B.Krajewska, M. Krzeczkowska: Towards science-based conservation of the objects of cultural heritage – poster, 7 International Seminar Controversial scientific dilemmas in the face of new technology, 27-28.04.2017, Kraków.

 • B. Krajewska, M. Krzeczkowska : Analiza termodynamiczna i aktywacyjna reakcji ureazy – poster, 49 Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, Kraków, 15 – 17 marca 2017.

 • M. Krzeczkowska, B. Krajewska : Kataliza – przegląd pojęć wprowadzanych na IV etapie edukacyjnym w edukacji formalnej i nieformalnej – poster, 49 Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, Kraków, 15 – 17 marca 2017.

 • B. Krajewska, M. Krzeczkowska:  Wpływ temperatury na kinetykę ureazy w różnych pH, identyfikacja grup kwasowo-zasadowych centrum aktywnego enzymu uczestniczących w reakcji katalitycznej – poster, XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, 16-18 marca 2016, Kraków, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie.

 • M. Krzeczkowska, B. Krajewska: Co i jak? – kataliza na styku szkoły ponadgimnazjalnej i wyższej – poster, XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, 16-18 marca 2016, Kraków, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie.

 • M.Krzeczkowska, B. Krajewska: Teaching the periodic table of elements: roles and functions in school chemistry programmes – poster, 6th International Seminar “Science-Society-Didactics” (SSD) on “Socio-Scientific Issues and Responsible Educational Research” (SSI & RER) 28-29. 04.2016, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków.

 • M. Krzeczkowska, A. Jurowska, K. Jurowski: Comics and cartoons as attractive tool in chemistry education –poster, 6th International Seminar “Science-Society-Didactics” (SSD) on “Socio-Scientific Issues and Responsible Educational Research” (SSI & RER) 28-29. 04.2016, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków.

 • M.Krzeczkowska, B.Krajewska:  Teaching secondary school students how to derive information from the reference literature chemistry materials – poster, 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences, DidSci 2016, June 29 – July 1, 2016, Kraków oraz XX Konferencja Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych Szkół Wyższych i Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, 30 czerwca – 2 lipca, 2016, Kraków.

 • M.Krzeczkowska, A. Weideman, E.Grygo-Szymanko, P. Świt: W co się bawić? Gry dydaktyczne w kształceniu przyrodniczym – poster, 59. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Poznaniu, 19-23 września 2016.

 • B.Krajewska, M.Krzeczkowska: A combined temperature – pH study of urease kinetics. assigning pKa values to the ionizable groups of the active site involved in the catalysis – poster, III Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, Kraków 7-9 grudnia 2016.

 • B.Krajewska, M.Krzeczkowska: A thermodynamic study of competitive inhibitors binding to urease – poster, III Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej, Kraków 7-9 grudnia 2016.

 • A. Jurowska, M. Krzeczkowska, W. Piekoszewski, K. Jurowski, Blaski i cienie procesu bolońskiego w Polsce na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – poster, III. Konferencja Międzynarodowa z cyklu „Projektowanie Ideału” – „Ideał uniwersytetu a potrzeby społeczne”, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej – Ars Docendi UJ, Kraków, 21 stycznia 2015.

 • M. Krzeczkowska, W. Piekoszewski, K. Jurowski, A. Jurowska, Studencka lekcja w szkole jako źródło kompetencji kluczowych okiem nauczyciela akademickiego i studenta – poster, III. Konferencja Międzynarodowa z cyklu „Projektowanie Ideału” – „Ideał uniwersytetu a potrzeby społeczne”, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej – Ars Docendi UJ, Kraków, 21 stycznia 2015.

 • A. Jurowska, K. Jurowski, M. Krzeczkowska: Czy kompleksy mają kompleksy? Przykłady doświadczeń i zadań w formule nowej matury z chemii od 2014/2015 – poster, 52. Sesja Naukowa dla Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Wydział Chemii UJ, 19-20.06.2015, Kraków.

 • K. Jurowski, W. Piekoszewski, A. Jurowska, M. Krzeczkowska:  Dosis Facit Venenum – czyli co uczniowie polskich szkół ponadgimnazjalnych wiedzą o truciznach? – poster, 52. Sesja Naukowa dla Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Wydział Chemii UJ, 19-20.06.2015, Kraków.

 • P. Świt, A. Michniewska, E. Grygo-Szymanko, M. Krzeczkowska: Chemia analityczna  w gimnazjum – poster, 52. Sesja naukowa dla nauczycieli przedmiotów Przyrodniczych, Wydział Chemii UJ, 19-20.06.2015, Kraków.

 • M. Krzeczkowska, P. Własiuk, M. Kubiak:  Dwa oblicza mechanizmów reakcji w chemii organicznej – poster, 52. Sesja Naukowa dla Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Wydział Chemii UJ, 19-20.06.2015, Kraków.

 • M.Krzeczkowska, A.Kurek, B.Korona, B.Rolka, A.Pisarczyk-Slepóchow: Co? gdzie? jak? – materiały projektowe źródłem inspiracji dla nauczyciela – poster, 52. Sesja Naukowa dla Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Wydział Chemii UJ, 19-20.06.2015, Kraków.

 • A. Ścisłowska – Czarnecka, M. Krzeczkowska, D. Sokołowska: Światło okiem biologa – scenariusz zajęć przyrodniczych do szkoły podstawowej  z wykorzystaniem metodologii nauczania przez odkrywanie – poster, XXII zjazd PSNPP: "O świetle w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych", 19-20.09.2015 Toruń.

 • M. Krzeczkowska, A. Ścisłowska – Czarnecka, D. Sokołowska: Światło okiem chemika – scenariusz zajęć przyrodniczych do szkoły podstawowej z wykorzystaniem metodologii nauczania przez odkrywanie – poster, XXII zjazd PSNPP: "O świetle w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych", 19-20.09.2015 Toruń.

 • E. Grygo-Szymanko, P. Świt, M. Krzeczkowska, A. Ścisłowska – Czarnecka: Światło w chemii – poster, XXII zjazd PSNPP: "O świetle w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych", 19-20.09.2015 Toruń.

 • E. Grygo-Szymanko, P. Świt, M. Krzeczkowska, A. Ścisłowska – Czarnecka: Światło – życie codzienne – poster, XXII zjazd PSNPP: "O świetle w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych",  19-20.09.2015 Toruń.

 • P. Broś, M. Krzeczkowska, A. Kotarba, I. Maciejowska, P. Bernard: Podróż w głąb katalizatora – wybrane materiały dydaktyczne dla nauczycieli chemii i przyrody licealnej, opracowane w ramach projektu 7PR IRRESISTIBLE – poster, 58. Zjazd Naukowy PTChem, Sekcja S14, Gdańsk 21-25 września 2015.

 • M. Krzeczkowska: Soil and its selected properties on the example of an individual project for  students of upper secondary school – poster, EOS2, Science in tomorrow's classroom: exemplars from schools to post-graduate education and beyond, European Geosciences Union, General Assembly 2014, Vienna | Austria | 27 April – 02 May 2014.

 • I. Maciejowska, M.Krzeczkowska, J. Apotheker, R. Blonder, R. Sherman: Community of Learners and its role in the fp7 Irresistible project – Jagiellonian University example – poster, 6th International Conference on Research in Didactics of the Sciences, DidSci 2014, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków, 25 – 27 czerwca 2014.  

 • M. Krzeczkowska, P. Własiuk: Common origin of Pierre Curie, Agatha Christie and Charlie Chaplin – Home-schooling in Poland and other countries – poster, 2nd International Congress of Science Education, 27 – 30 września 2014 r., Foz do Iguaçu, Brazylia.

 • M. Krzeczkowska, E. Odrowąż: Experiment as the best way to understand natural phenomena – poster, 2nd International Congress of Science Education, 27 – 30 września 2014 r., Foz do Iguaçu, Brazylia.

 • A.Kaczyńska, M.Krzeczkowska: Wszechobecne polimery – scenariusz zajęć w ujęciu koncepcji Celestyna Freineta – poster, XXI ZJAZD PSNPP, "Interaktywność w naukach przyrodniczych", 12 - 14 września 2014, Toruń. 

 

Działalność popularyzująca naukę:

 • Chemiczny detektyw - mikołajowe spotkanie z chemią - warsztaty dla dzieci, Biuro Inicjatyw Społecznych, Kraków, 9.XII.2019.

 • Co wspólnego z witaminą C ma skrobia ? - warsztaty dla uczniów klas I-II szkoły podstawowej, Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdrój, 2.XII.2019.

 • Jak powstaje rdza? - wykład dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, Fundacja Uniwersytet Dzieci, Wydział Matematyki i Informatyki UJ, Kraków, 12-13.VI.2019.

 • Jak pogonić rudego?wykład dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, Fundacja Uniwersytet Dzieci, Wydział Chemii UJ, Kraków, 14.VI.2019.

 • Poszukiwana witamina C - warsztaty dla uczniów, studentów i seniorów - wolontariuszy Fundacji Uniwersytet Dzieci, Wydział Chemii UJ, Kraków, 28.V.2019.

 • Jak się tworzy naukę? - wykład dla nauczycieli szkół podstawowych, Konferencja Fundacji Uniwersytet Dzieci: “Inspiruję do nauki i rozwoju”,  Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych (MiNi), Politechnika Warszawska, 25.V.2019

 • Czy reklama kłamie? – warsztaty chemiczne na Mieleckim Uniwersytecie Dzieci, Mielec, 11 maja 2019.

 • Poszukiwany, poszukiwana (skrobia) – warsztaty chemiczne dla przedszkolaków, Przedszkole Sióstr Urszulanek, Kraków, kwiecień 2019.

 • Cykl warsztatów chemicznych dla dzieci z przeszkolą oraz szkoły podstawowej – Royal Interantional Kindergarden and School, Skawina, luty  2019.

 • Konferencja edukacyjna Fundacji Uniwersytet Dzieci: Jak inspirować do nauki i rozwoju?, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 9 czerwca 2018 – ekspert w dyskusji panelowej: Naukowcy aktywnie popularyzujący naukę w różnych formach

 • II Festiwal Nauki „Dobra zabawa w naukowej atmosferze” w Trzebini – wykład „Chemia w życiu codziennym”, 29 maja 2018

 • I Festiwal Nauki w Trzebini – wykład: „Jak rozbudzić w uczniu badawcza?” oraz warsztaty: „Bicie piany”, 30 maja 2017.

 • M. Krzeczkowska: Uczeń badaczem? Festiwal Nauki, II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie, Chrzanów, 14 stycznia 2017

 • Fundacja Uniwersytet Dzieci, Kraków – wykładowca i prowadząca warsztaty od 2008 roku

 • Uniwersytet Dziecięcy w Krzeszowicach – warsztaty dla dzieci – 2015, 2016

 • Warsztaty Science – chemia – spotkania z dziećmi i młodzieżą z edukacji alternatywnej od 2012 roku – homeschooling i Szkoła Montessorri w Koszarawie Bystrej

 • Festiwal Nauki na Rynku w Krakowie – 2008

 

Zainteresowania pozazawodowe: muzyka klasyczna; w wolnych chwilach piszę wiersze (w przygotowaniu tomik: „To po prostu ja …")

 

 

dr Małgorzata Krzeczkowska

Zakład Dydaktyki Chemii
Wydział Chemii UJ
ul. Gronostajowa 2
30-387 Kraków
pokój D2-01

tel.: +48 12 686 24 30

e-mail: krzeczko@chemia.uj.edu.pl