Historia nauk przyrodniczych

Nazwa modułu kształcenia

Historia nauk przyrodniczych

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Wydział Chemii

Kod modułu

WCh-PNC10-17

Język modułu kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Dysponuje wiedzą pozwalającą wykazać interdyscyplinarny charakter chemii, jej najnowsze osiągnięcia i różnorodne zastosowanie we współczesnym świecie oraz wpływ przemysłu i technologii chemicznej na środowisko.

Dyskutuje na temat współczesnych nurtów badawczych w naukach przyrodniczych i na tematy dotyczące wybranych zagadnień z tej dziedziny posługując się językiem naukowym typowym dla nauk chemicznych. Dostrzega związki i zależności między chemią a innymi obszarami nauk przyrodniczych.

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i systematycznego doskonalenia swoich umiejętności.

Wykazuje zainteresowanie chemią i naukami przyrodniczymi. Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień przyrodniczych i popularyzować wiedzę z tej dziedziny nauki.         

Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

obowiązkowy

Semestr

III semestr

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

prof. dr hab. Anna Migdał-Mikuli – wykład

dr Paweł Bernard – koordynator

Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł

prof. dr hab. Anna Migdał-Mikuli,

dr Paweł Bernard

Sposób realizacji

Wykład

Wymagania wstępne i dodatkowe

Brak wymagań wstępnych

Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

Wykład – 15h,

 

Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

3 punktów ECTS

 

Bilans punktów ECTS

Udział w wykładzie – 15h

Samodzielne opanowanie omówionego materiału i studiowanie zaleconej literatury – 45h.

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego – 15h

 

Łączny nakład pracy: 75 godz., co odpowiada 3 punktom ECTS

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład informacyjny, heureza, dyskusja.

Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

Bieżąca ocena wiedzy i kompetencji uczestników, egzamin dyplomowy.

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

Wykład – ocenianie ciągłe (bez oceny)

 

Treści modułu kształcenia

Rozwój nauk przyrodniczych. Wyodrębnienie się chemii jako osobnej dyscypliny. Rozwój pojęć chemicznych. Chemia praktyczna. Chemia jako przedmiot nauczania. Rozwój chemii w Krakowie.

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej

  1. W. Bergandy, Od alchemii do chemii współczesnej. Wydawnictwo naukowe UAM.