Elementy ochrony środowiska

Nazwa modułu kształcenia

Elementy ochrony środowiska

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Wydział Chemii

Kod modułu

WCh-PNC09-17

Język modułu kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Dysponuje wiedzą z zakresu edukacji ekologicznej w stopniu pozwalającym na realizację tych zagadnień podczas nauczania chemii na różnych poziomach edukacji szkolnej.

Potrafi omówić przepisy dotyczące składowania, wykorzystania i utylizacji substancji chemicznych w pracowni szkolnej.

Dysponuje wiedzą pozwalającą wykazać interdyscyplinarny charakter chemii, jej najnowsze osiągnięcia i różnorodne zastosowanie we współczesnym świecie oraz wpływ przemysłu i technologii chemicznej na środowisko.

Korzysta z chemicznych tekstów źródłowych, biegle wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczne do pozyskiwania, przetwarzania, tworzenia i prezentowania informacji. Krytycznie odnosi się do pozyskiwanych informacji.

Posiada umiejętność samodzielnego planowania i opracowywania scenariuszy lekcji z uwzględnieniem doświadczeń ilustrujących omawiane treści.

Bezpiecznie posługuje się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi, projektuje i przeprowadza doświadczenia chemiczne w pracowni chemicznej, potrafi opracować i zrealizować działalność szkolnej pracowni chemicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie składowania, użytkowania i utylizacji substancji chemicznych.

Dostrzega problemy społeczne i środowiskowe oraz właściwe na nie reaguje.

Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

obowiązkowy

Semestr

II semestr

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

dr Iwona Maciejowska,

Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł

dr Iwona Maciejowska, dr Paweł Bernard

Sposób realizacji

Seminarium

Wymagania wstępne i dodatkowe

Brak wymagań wstępnych

Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

Seminarium – 15h,

 

Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

3 punkty ECTS

 

Bilans punktów ECTS

Udział w zajęciach –15h

Przygotowanie do zajęć seminaryjnych – 15h

Samodzielne opanowanie omówionego materiału i studiowanie zaleconej literatury – 45h.

 

Łączny nakład pracy: 75 godz., co odpowiada 3 punktom ECTS

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład informacyjny, dyskusja dydaktyczna, analiza dokumentów, praca w grupach.

Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

Bieżąca ocena wiedzy i kompetencji uczestników, egzamin dyplomowy.

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

Seminarium – ocenianie ciągłe (bez oceny)

 

Treści modułu kształcenia

Edukacja środowiskowa. Zagrożenia środowiska przyrodniczego, metody zapobiegania i sposoby usuwania negatywnych następstw degradacji i dewastacji środowiska. Zasady zrównoważonego rozwoju, zielonej chemii. REACH. Odpowiedzialność i troska. Ochrona środowiska w najbliższym otoczeniu (dom, szkoła, miejsce pracy). Ekologia a ochrona środowiska. Podstawy składowania, wykorzystania i transportu odczynników i odpadów chemicznych. Przepisy BHP obowiązujące w szkolnej pracowni chemicznej.

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej

  1. B. Dobrzańska, G. Dobrzański, D. Kiełkowicz Ochrona środowiska. PWN Warszawa 2008
  2. M. Wasilewski, W. Dawydow Bezpieczeństwo w pracowni szkolnej Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 2008
  3. Materiały projektu CHLASTS http://www.uj.edu.pl/web/zdch/chlasts