Efekty kształcenia

1.Ogólne efekty kształcenia

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych zadań szkoły w zakresie przedmiotu chemia na różnych poziomach edukacji szkolnej, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów; wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w tym środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji oraz multimedialnych pomocy dydaktycznych; umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces; charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności; jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela.

 

 

2.Szczegółowe efekty kształcenia

2.1.Wiedza

K_W01

Dysponuje wiedzą z zakresu chemii ogólnej, fizycznej, nieorganicznej, organicznej, biochemii oraz edukacji ekologicznej w stopniu pozwalającym na realizację tych zagadnień podczas nauczania chemii na różnych poziomach edukacji szkolnej.

K_W02

Potrafi omówić podstawowe pojęcia, prawa i zjawiska chemiczne; opisuje właściwości najważniejszych pierwiastków i związków chemicznych; dostrzega zależność pomiędzy budową substancji a jej właściwościami fizycznymi i chemicznymi.

K_W03

Potrafi omówić przepisy dotyczące składowania, wykorzystania i utylizacji substancji chemicznych w pracowni szkolnej.

K_W04

Dysponuje wiedzą pozwalającą wykazać interdyscyplinarny charakter chemii, jej najnowsze osiągnięcia i różnorodne zastosowanie we współczesnym świecie oraz wpływ przemysłu i technologii chemicznej na środowisko.

 

 

2.2.Umiejętności

K_U01

Korzysta z chemicznych tekstów źródłowych, biegle wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczne do pozyskiwania, przetwarzania, tworzenia i prezentowania informacji. Krytycznie odnosi się do pozyskiwanych informacji.

K_U02

Posiada umiejętność samodzielnego planowania i opracowywania scenariuszy lekcji z uwzględnieniem doświadczeń ilustrujących omawiane treści.

K_U03

Bezpiecznie posługuje się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi, projektuje i przeprowadza doświadczenia chemiczne w pracowni chemicznej, potrafi opracować i zrealizować działalność szkolnej pracowni chemicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie składowania, użytkowania i utylizacji substancji chemicznych.

K_U04

Dyskutuje na temat współczesnych nurtów badawczych w naukach przyrodniczych i na tematy dotyczące wybranych zagadnień z tej dziedziny posługując się językiem naukowym typowym dla nauk chemicznych. Dostrzega związki i zależności między chemią a innymi obszarami nauk przyrodniczych.

 

2.3.Kompetencje społeczne

K_K01

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i systematycznego doskonalenia swoich umiejętności.

K_K02

Wykazuje zainteresowanie chemią i naukami przyrodniczymi. Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień przyrodniczych i popularyzować wiedzę z tej dziedziny nauki.

K_K03

Dostrzega problemy społeczne i środowiskowe oraz właściwe na nie reaguje.