Dydaktyka chemii

Nazwa modułu kształcenia

Dydaktyka chemii

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Wydział Chemii

Kod modułu

WCh-PNC05-17

Język modułu kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Dysponuje wiedzą pozwalającą wykazać interdyscyplinarny charakter chemii, jej najnowsze osiągnięcia i różnorodne zastosowanie we współczesnym świecie oraz wpływ przemysłu i technologii chemicznej na środowisko.

Korzysta z chemicznych tekstów źródłowych, biegle wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczne do pozyskiwania, przetwarzania, tworzenia i prezentowania informacji. Krytycznie odnosi się do pozyskiwanych informacji.

Posiada umiejętność samodzielnego planowania i opracowywania scenariuszy lekcji z uwzględnieniem doświadczeń ilustrujących omawiane treści.

Bezpiecznie posługuje się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi, projektuje i przeprowadza doświadczenia chemiczne w pracowni chemicznej, potrafi opracować i zrealizować działalność szkolnej pracowni chemicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie składowania, użytkowania i utylizacji substancji chemicznych.

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i systematycznego doskonalenia swoich umiejętności.

Dostrzega problemy społeczne i środowiskowe oraz właściwe na nie reaguje.

Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

obowiązkowy

Semestr

I, II semestr

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

dr Zofia Kluz – wykłady

dr Ewa Odrowąż – ćwiczenia,

dr Paweł Bernard – koordynator, wykłady, ćwiczenia

Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł

dr Paweł Bernard

Sposób realizacji

Wykład, ćwiczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe

Brak wymagań wstępnych

Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

Wykład – 30h,

Ćwiczenia – 30h,

 

Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

8 punktów ECTS

 

Bilans punktów ECTS

Udział w wykładach – 30h

Udział w ćwiczeniach – 30h

Samodzielne opanowanie omówionego materiału i studiowanie zaleconej literatury – 75h.

Przygotowanie konspektów lekcji, przykładowych sprawdzianów wiadomości – 45h.

Przygotowanie do egzaminu końcowego – 15h.

 

Łączny nakład pracy: 200 godz., co odpowiada 8 punktom ECTS

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład informacyjny, dyskusja, praca z materiałem źródłowym, praca w grupie.

Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

Bieżąca ocena wiedzy i kompetencji uczestników (opracowane przez uczestników konspekty lekcji, sprawdziany wiadomości), egzamin końcowy.

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

Wykład – ocenianie ciągłe (bez oceny)

Ćwiczenia – ocenianie ciągłe (bez oceny)

 

Treści modułu kształcenia

Miejsce i rola przedmiotu w procesie etapie edukacyjnym. Podstawa programowa kształcenia ogólnego w kontekście nauczania przedmiotów przyrodniczych. Cele kształcenia i treści nauczania chemii. Przedmiot w kontekście wcześniejszego i dalszego kształcenia. Struktura wiedzy przedmiotowej, integracja wewnątrz- i międzyprzedmiotowa. Programy nauczania – tworzenie i modyfikacja, analiza, ocena, dobór i zatwierdzanie. Projektowanie procesu kształcenia. Rozkład materiału.

Lekcja – formalna struktura lekcji, jako jednostki metodycznej, typy i modele lekcji. Konspekt, jako podstawowa forma przygotowania się nauczyciela do lekcji. Formułowanie celów lekcji i dobór treści nauczania. Metody i zasady nauczania. Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania, w tym metody aktywizujące. Dobór metod dydaktycznych. Projektowanie środowiska materialnego lekcji. Organizowanie przestrzeni klasy szkolnej. Środki dydaktyczne: podręczniki, pakiety edukacyjne i pomoce dydaktyczne – dobór i wykorzystanie. Sposoby wykonywania, prezentacji i poprawnego opisu szkolnych doświadczeń chemicznych.

Kontrola i ocena efektów pracy uczniów. Funkcje oceny. Konstruowanie testów i sprawdzianów. Ocenianie i jego rodzaje: kształtujące i podsumowujące; bieżące, semestralne i roczne; wewnętrzne i zewnętrzne. Egzaminy zewnętrzne. Powtarzanie i utrwalanie wiedzy i umiejętności.

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej

  1. Dydaktyka Chemii, Praca zbiorowa pod red. A. Burewicza i H. Gulińskiej, Wydawnictwo UAM, Poznań 2002.
  2. Obowiązująca „Podstawa programowa kształcenia ogólnego”
  3. Aktualne podręczniki szkolne do nauczania chemii