Chemia organiczna z elementami biochemii

Nazwa modułu kształcenia

Chemia organiczna z elementami biochemii

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Wydział Chemii

Kod modułu

WCh-PNC02-17

Język modułu kształcenia

polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Dysponuje wiedzą z zakresu chemii organicznej i biochemii w stopniu pozwalającym na realizację tych zagadnień podczas nauczania chemii na różnych poziomach edukacji szkolnej.

Potrafi omówić podstawowe pojęcia, prawa i zjawiska chemiczne; opisuje właściwości najważniejszych pierwiastków i związków chemicznych; dostrzega zależność pomiędzy budową substancji a jej właściwościami fizycznymi i chemicznymi.

Potrafi omówić przepisy dotyczące składowania, wykorzystania i utylizacji substancji chemicznych w pracowni szkolnej.

Korzysta z chemicznych tekstów źródłowych, biegle wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczne do pozyskiwania, przetwarzania, tworzenia i prezentowania informacji. Krytycznie odnosi się do pozyskiwanych informacji.

Wykazuje zainteresowanie chemią i naukami przyrodniczymi. Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień przyrodniczych i popularyzować wiedzę z tej dziedziny nauki.

Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

obowiązkowy

Semestr

I, II i III

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

dr hab. Dariusz Cież – wykład (chemia organiczna)

dr Michał Poźniczek – wykład (biochemia)

dr Małgorzata Krzeczkowska – ćwiczenia,

dr Paweł Bernard – koordynator, e-ćwiczenia

Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł

dr Paweł Bernard

Sposób realizacji

Wykład, ćwiczenia, e-ćwiczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe

Brak wymagań wstępnych

Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

Wykład – 45h,

Ćwiczenia – 20h,

E-ćwiczenia – 15h,    

Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

10 punktów ECTS

 

Bilans punktów ECTS

Udział w zajęciach – 80h

Samodzielne opanowanie omówionego materiału i studiowanie zaleconej literatury – 60h.

Samodzielne rozwiązywanie zadań na platformie e-nauczania – 60h.

Przygotowanie do egzaminu przedmiotowego oraz dyplomowego, obecność na egzaminach – 60h.

 

Łączny nakład pracy: 260 godz., co odpowiada 10 punktom ECTS

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład informacyjny, heureza, dyskusja, ćwiczenia.

Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

Bieżąca ocena wiedzy i kompetencji uczestników, elektroniczna kontrola realizacji materiału na platformie e-nauczania, egzamin przedmiotowy, egzamin końcowy.

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

Wykład – egzamin pisemny (ocena)

Ćwiczenia – ocenianie ciągłe (bez oceny)

E-ćwiczenia – ocenianie ciągłe (bez oceny)

Treści modułu kształcenia

Struktura związków węgla i jej podstawy teoretyczne: hybrydyzacja orbitali (sp3, sp2, sp), orbitale molekularne, delokalizacja, sprzężenie. Wzory i modele związków organicznych. Nomenklatura związków organicznych (systemowa i zwyczajowa). Typy reakcji chemicznych. Alkany i cykloalkany: konfiguracja i konformacja właściwości chemiczne, metody syntezy.  Pochodne alkanów: stereochemia, substytucja nukleofilowa, reakcje eliminacji. Alkeny i alkiny: właściwości, reakcje addycji, metody syntezy. Związki aromatyczne: teorie aromatyczności, substytucja elektrofilowa, substytucja nukleofilowa, wpływ kierujący podstawników.  Związki karbonylowe: addycja 1,2 i 1,4, reakcje a-substytucji, reakcje typu aldolowego, reakcje kondensacji.  Kwasy karboksylowe i ich pochodne: substytucja nukleofilowa grupy acylowej, kondensacja estrów. Aminy: budowa, synteza i właściwości. Biocząsteczki: cukry - klasyfikacja, budowa i właściwości z podkreśleniem znaczenia glukozy, węglowodany drobnocząsteczkowe związki organiczne zawierające azot. Budowa aminokwasów, peptydów, białek, tłuszczy, steroidów, DNA i RNA. Elementy biochemii statycznej, struktura i funkcja naturalnych związków organicznych. Wybrane metody badania struktury białek i kwasów nukleinowych. Elementy biochemii dynamicznej; fotosynteza i biosynteza białek, proces b-oksydacji.

Izomeria w chemii organicznej ze szczególnym uwzględnieniem izomerii optycznej. Centra stereogeniczne, chiralność, enancjomery, związki mezo i mieszaniny racemiczne.

Metody rozdziału i oczyszczania związków organicznych oraz ustalania ich struktury, metody spektroskopowe: MS, IR, UV-VIS, NMR).

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej

  1. J. McMurry, Chemia organiczna, Tom 1-5, PWN, Warszawa 2007.
  2. R. T. Morrison, R. N. Boyd, Chemia organiczna, Tom 1-2, PWN, Warszawa 2009.
  3. H. Hart, L. E. Craine, D. J. Hart, Ch. M. Hadad, Chemia organiczna. Krótki kurs, PZWL, Warszawa 2008.
  4. W. Danikiewicz, Chemia dla licealistów. Chemia organiczna, Oficyna wydawnicza K. Pazdro, Warszawa 1997.
  5. G. Kupryszewski, Wstęp do chemii organicznej.