Prof. dr hab. Anna Migdał-Mikuli

Kierownik Zakładu Dydaktyki Chemii UJ w latach 2003-2017.

Członek Rady Wydziału Chemii UJ od 1998r.

Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej Rady Wydziału Chemii UJ od 2001r.

Członek Wydziałowej Komisji ds. Kadry, finansów i organizacji Rady Wydziału Chemii UJ od 2003r.

 

Wykształcenie

01. 09. 1952 – Szkoła Podstawowa nr 13 im. A. Mickiewicza w Krakowie;

01. 09. 1959 – IX Liceum Ogólnokształcące im. J. Joteyko w Krakowie, egzamin maturalny po likwidacji IX LO w VII LO im. Z. Nałkowskiej w Krakowie;

01. 10. 1963 – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Chemii, studia chemiczne;

 

Stopnie naukowe

06. 1968 – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Chemii, tytuł magistra chemii, praca mgr pt.: „Badanie dynamiki drobin wody w krystalicznych hydratach Li2SO4·H2O i LiClO4·3H2O "

15 04. 1976 – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Chemii, stopień doktora nauk chemicznych, praca dr pt.: „Wyznaczanie rotacyjnych czasów korelacji i barier rotacji w związkach typu [Ni(NH3)6]X2 z profilu pasm absorpcyjnych w podczerwieni"

06. 11. 1997 – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, stopień doktora habilitowanego w zakresie fizyki chemicznej, kalorymetrii, spektroskopii molekularnej, przejść fazowych na podstawie rozprawy pt. „Polimorfizm związków kompleksowych typu [Me(NH3)6]X2 i [Me(H2O)6]X2";

 

Przebieg pracy zawodowej

01. 10. 1968 - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Chemii, asystent stażysta;

01. 10. 1969 - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Chemii, asystent;

01. 02. 1971 - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Chemii, starszy asystent;

01. 02. 1977 - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Chemii, adiunkt;

01. 03. 2008 - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, profesor nadzwyczajny;

 

Główne Kierunki Badań

A. W ramach Zespołu Badań Przemian Fazowych:

1. Głównym kierunkiem badań są przejścia fazowe w ciele stałym oraz ich powiązanie z ruchami molekularnymi i zmianami strukturalnymi.

2. Systematycznie badane są jonowe związki koordynacyjne jonów metali, takich jak: Mg2+,Ca2+ Mn2+, Fe2+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+, Cd2+ i Hg2+ z ligandami H2O, NH3 oraz z różnymi anionami, np. ClO4-, BF4-, i NO3-.

3. Badanie polimorfizmu w kryształach orientacyjnie dynamicznie nieuporządkowanych (ODIC). Związki koordynacyjne typu: [M(DMSO)6](ClO4)2 i [M(DMSO)6](BF4)2, gdzie DMSO oznacza (CH3)2SO.

4. Wyznaczanie temperaturowych zależności reorientacyjnych czasów korelacji dla ligandów i anionów możliwie szerokim zakresie temperatur.

5. Wyznaczanie wartości energii aktywacji na ruch reorientacyjny tych grup molekularnych we wszystkich fazach badanych substancji.

6. Badanie zmian struktury krystalicznej ze zmianą temperatury i powiązanie tych zmian strukturalnych z przemianami fazowymi.

7. Badanie mechanizmów reakcji chemicznych zachodzących podczas ogrzewania tych substancji do tak wysokich temperatur, gdzie następuje już ich termiczny rozkład.

B. W ramach Zakładu Dydaktyki Chemii

1. Dydaktyka szkoły wyższej. Unowocześnianie treści przekazu i pomocy dydaktycznych w procesie nauczania chemii na kierunkach przyrodniczych.

2. Przygotowanie kursów w systemie E-learning.

 

Publikacje naukowe

Scopus

Web of science

Research gate

Repozytorium UJ

Współpraca krajowa i zagraniczna

 • Zakład Inżynierii Materiałowej Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.
 • Zakład III Instytutu Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie.
 • Wydział Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 • Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu.
 • Instytut Chemii, Wydział Nauk Ścisłych Akademii Podlaskiej w Siedlcach
 • Wydział Przyrodniczy Uniwersytet Opolski.
 • Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej, Rosja.
 • Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Hrádec Kralové, Republika Czeska.

 

Działalność naukowo-dydaktyczna - prowadzone wykłady, seminaria i ćwiczenia

 • Wykład z podstaw chemii ogólnej z elementami chemii fizycznej dla studentów I roku Biofizyki Molekularnej, Wydział Biotechnologii i Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ,
 • Wykład z przemian fazowych w ciele stałym dla studentów IV roku Chemii na panelu pt. Spektroskopia i fotochemia, wydział Chemii UJ,
 • Konwersatorium ze spektroskopii molekularnej dla studentów III r Chemii, Wydział Chemii UJ,
 • Seminarium magisterskie i doktoranckie, Zakład Fizyki Chemicznej, Wydział Chemii UJ,
 • Ćwiczenia laboratoryjne dla studentów I r. Biofizyki Molekularnej, Wydział Biotechnologii i Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ - kierownik.
 • Wykład z ochrony środowiska dla studentów III r. międzywydziałowego kierunku inżynierii materiałowej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej i Wydział Chemii UJ.
 • Wykłady na studiach podyplomowych dla nauczycieli chemii i przyrody oraz na kierunku interdyscyplinarne nauczanie chemii na tle innych przedmiotów przyrodniczych.

 

Promowane prace doktorskie

 • Łukasz Hetmańczyk - "Przejścia fazowe w związkach kompleksowych [Zn(NH3)6](BF4)2, [Zn(NH3)6](ClO4)2 i [Cu(NH3)6](ClO4)2". Promotor: dr hab. Anna Migdał-Mikuli, przewód zakończony 2003.
 • Elżbieta Szostak - "Badanie przemian fazowych i reorientacji molekularnej w wybranych związkach typu:[M(DMSO)6](ClO4)2, gdzie M = Cd2+, Co2+, Mn2+ i Zn2+ ". Promotor: dr hab. Anna Migdał-Mikuli, przewód zakończony 2005.
 • Joanna Hetmańczyk - "Przemiany fazowe i reorientacja molekularna w wybranych krystalicznych związkach kompleksowych heksaamina- i tetraakwa wapnia". Promotor: dr hab. Anna Migdał-Mikuli, przewód zakończony 2007.
 • Łukasz Skoczylas - III rok studiów doktoranckich – przewód doktorski otwarty 25. 05. 2006 r..
 • Paweł Bernard – "Badanie polimorfizmu wybranych związków typu [M(DMSO)6] (ClO4)2 gdzie: M = Sr, Mg i opracowanie wyników pod kątem wykorzystania ich w zajęciach dydaktycznych ze spektroskopii ciała stałego i przemian fazowych". Promotor: dr hab. Anna Migdał-Mikuli, przewód zakończony 2009.
 • Paweł Broś - „Opracowanie autorskich programów i multimedialnych środków dydaktycznych wspomagających edukację chemiczną na poziomie kształcenia akademickiego oraz badanie ich efektywności (kurs z chemii ogólnej z elementami chemii fizycznej dla studentów biofizyki)"Promotor: dr hab. Anna Migdał-Mikuli, przewód zakończony 2012 r.

 

Promowane prace magisterskie

 • Łukasz Hetmańczyk - "Polimorfizm związków kompleksowych typu [M(NH3)6](XY4)2, gdzie M = Co, Cd; XY4= ClO4, BF4". Promotor: dr hab. Anna Migdał-Mikuli, 1999.
 • Jerzy Furgał - "Badanie wiązania wodorowego w związkach typu[M(H2O)6](ClO4)2 metodą spektroskopii w podczerwieni". Promotor: dr hab. Anna Migdał-Mikuli, 1999.
 • Anna Kościsz - "Wyznaczanie przejść fazowych w związkach typu [M(H2O)6](MnO4)2, gdzie M = Ni, Zn, Cd, Mg". Promotor: dr hab. Anna Migdał-Mikuli, 2000.
 • Joanna Serwońska - "Badanie przejść fazowych w związku kompleksowym [Cd(DMSO)6](ClO4)2". Promotor: dr hab. Anna Migdał-Mikuli, 2002.
 • Agata Jugowiec - "Badanie przejść fazowych w związku kompleksowym [Zn(DMSO)6](ClO4)2)". Promotor: dr hab. Anna Migdał-Mikuli, 2004.
 • Magdalena Kozień – „ Przejścia fazowe w aminowych związkach kompleksowych jonów metali Ba2+, Ca2+ zanionem o symetrii tetraedrycznej". Promotor: dr hab. Anna Migdał-Mikuli, 2004.
 • Agnieszka Karpiel – „Badanie przemian fazowych w [Mg(DMSO)6](ClO4)2". Promotor dr hab. A. Migdał-Mikuli, 2007 – praca na ukończeniu.

 

Nagrody i wyróżnienia

 • II nagroda PTCh za najlepszą pracę magisterską – 1968 r.
 • Nagroda Indywidualna JM Rektora UJ za osiągnięcia w pracy naukowej – 1979 r.
 • Nagroda Zespołowa Sekretarza Naukowego PAN – 1981 r.
 • Nagroda Zespołowa II stopnia Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki – 1984 r.
 • Złoty Krzyż Zasługi – 2003 r.
 • Nagroda Zespołowa JM Rektora UJ za osiągnięcia w pracy naukowej – 2007 r.

Prof. dr hab. Anna Migdał-Mikuli

Wydział Chemii UJ
ul. Gronostajowa 2
30-387 Kraków
pokój D2-02

tel.: +48 12 686 24 31

e-mail: migdalmi@chemia.uj.edu.pl