Prof. dr hab. Anna Migdał-Mikuli

Kierownik Zakładu Dydaktyki Chemii Wydziału Chemii UJ od 2003r.

Członek Rady Wydziału Chemii UJ od 1998r.

Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej Rady Wydziału Chemii UJ od 2001r.

Członek Wydziałowej Komisji ds. Kadry, finansów i organizacji Rady Wydziału Chemii UJ od 2003r.

 

Wykształcenie

01. 09. 1952 – Szkoła Podstawowa nr 13 im. A. Mickiewicza w Krakowie;

01. 09. 1959 – IX Liceum Ogólnokształcące im. J. Joteyko w Krakowie, egzamin maturalny po likwidacji IX LO w VII LO im. Z. Nałkowskiej w Krakowie;

01. 10. 1963 – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Chemii, studia chemiczne;

 

Stopnie naukowe

06. 1968 – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Chemii, tytuł magistra chemii, praca mgr pt.: „Badanie dynamiki drobin wody w krystalicznych hydratach Li2SO4·H2O i LiClO4·3H2O "

15 04. 1976 – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Chemii, stopień doktora nauk chemicznych, praca dr pt.: „Wyznaczanie rotacyjnych czasów korelacji i barier rotacji w związkach typu [Ni(NH3)6]X2 z profilu pasm absorpcyjnych w podczerwieni"

06. 11. 1997 – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, stopień doktora habilitowanego w zakresie fizyki chemicznej, kalorymetrii, spektroskopii molekularnej, przejść fazowych na podstawie rozprawy pt. „Polimorfizm związków kompleksowych typu [Me(NH3)6]X2 i [Me(H2O)6]X2";

 

Przebieg pracy zawodowej

01. 10. 1968 - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Chemii, asystent stażysta;

01. 10. 1969 - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Chemii, asystent;

01. 02. 1971 - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Chemii, starszy asystent;

01. 02. 1977 - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Chemii, adiunkt;

01. 03. 2008 - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, profesor nadzwyczajny;

 

Główne Kierunki Badań

A. W ramach Zespołu Badań Przemian Fazowych:

1. Głównym kierunkiem badań są przejścia fazowe w ciele stałym oraz ich powiązanie z ruchami molekularnymi i zmianami strukturalnymi.

2. Systematycznie badane są jonowe związki koordynacyjne jonów metali, takich jak: Mg2+,Ca2+ Mn2+, Fe2+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+, Cd2+ i Hg2+ z ligandami H2O, NH3 oraz z różnymi anionami, np. ClO4-, BF4-, i NO3-.

3. Badanie polimorfizmu w kryształach orientacyjnie dynamicznie nieuporządkowanych (ODIC). Związki koordynacyjne typu: [M(DMSO)6](ClO4)2 i [M(DMSO)6](BF4)2, gdzie DMSO oznacza (CH3)2SO.

4. Wyznaczanie temperaturowych zależności reorientacyjnych czasów korelacji dla ligandów i anionów możliwie szerokim zakresie temperatur.

5. Wyznaczanie wartości energii aktywacji na ruch reorientacyjny tych grup molekularnych we wszystkich fazach badanych substancji.

6. Badanie zmian struktury krystalicznej ze zmianą temperatury i powiązanie tych zmian strukturalnych z przemianami fazowymi.

7. Badanie mechanizmów reakcji chemicznych zachodzących podczas ogrzewania tych substancji do tak wysokich temperatur, gdzie następuje już ich termiczny rozkład.

B. W ramach Zakładu Dydaktyki Chemii

1. Dydaktyka szkoły wyższej. Unowocześnianie treści przekazu i pomocy dydaktycznych w procesie nauczania chemii na kierunkach przyrodniczych.

2. Przygotowanie kursów w systemie E-learning.

 

Publikacje naukowe

Scopus

Web of science

Research gate

Repozytorium UJ

Współpraca krajowa i zagraniczna

 • Zakład Inżynierii Materiałowej Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.
 • Zakład III Instytutu Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie.
 • Wydział Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 • Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu.
 • Instytut Chemii, Wydział Nauk Ścisłych Akademii Podlaskiej w Siedlcach
 • Wydział Przyrodniczy Uniwersytet Opolski.
 • Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej, Rosja.
 • Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Hrádec Kralové, Republika Czeska.

 

Działalność naukowo-dydaktyczna - prowadzone wykłady, seminaria i ćwiczenia

 • Wykład z podstaw chemii ogólnej z elementami chemii fizycznej dla studentów I roku Biofizyki Molekularnej, Wydział Biotechnologii i Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ,
 • Wykład z przemian fazowych w ciele stałym dla studentów IV roku Chemii na panelu pt. Spektroskopia i fotochemia, wydział Chemii UJ,
 • Konwersatorium ze spektroskopii molekularnej dla studentów III r Chemii, Wydział Chemii UJ,
 • Seminarium magisterskie i doktoranckie, Zakład Fizyki Chemicznej, Wydział Chemii UJ,
 • Ćwiczenia laboratoryjne dla studentów I r. Biofizyki Molekularnej, Wydział Biotechnologii i Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ - kierownik.
 • Wykład z ochrony środowiska dla studentów III r. międzywydziałowego kierunku inżynierii materiałowej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej i Wydział Chemii UJ.
 • Wykłady na studiach podyplomowych dla nauczycieli chemii i przyrody oraz na kierunku interdyscyplinarne nauczanie chemii na tle innych przedmiotów przyrodniczych.

 

Promowane prace doktorskie

 • Łukasz Hetmańczyk - "Przejścia fazowe w związkach kompleksowych [Zn(NH3)6](BF4)2, [Zn(NH3)6](ClO4)2 i [Cu(NH3)6](ClO4)2". Promotor: dr hab. Anna Migdał-Mikuli, przewód zakończony 2003.
 • Elżbieta Szostak - "Badanie przemian fazowych i reorientacji molekularnej w wybranych związkach typu:[M(DMSO)6](ClO4)2, gdzie M = Cd2+, Co2+, Mn2+ i Zn2+ ". Promotor: dr hab. Anna Migdał-Mikuli, przewód zakończony 2005.
 • Joanna Hetmańczyk - "Przemiany fazowe i reorientacja molekularna w wybranych krystalicznych związkach kompleksowych heksaamina- i tetraakwa wapnia". Promotor: dr hab. Anna Migdał-Mikuli, przewód zakończony 2007.
 • Łukasz Skoczylas - III rok studiów doktoranckich – przewód doktorski otwarty 25. 05. 2006 r..
 • Paweł Bernard – "Badanie polimorfizmu wybranych związków typu [M(DMSO)6] (ClO4)2 gdzie: M = Sr, Mg i opracowanie wyników pod kątem wykorzystania ich w zajęciach dydaktycznych ze spektroskopii ciała stałego i przemian fazowych". Promotor: dr hab. Anna Migdał-Mikuli, przewód zakończony 2009.
 • Paweł Broś - „Opracowanie autorskich programów i multimedialnych środków dydaktycznych wspomagających edukację chemiczną na poziomie kształcenia akademickiego oraz badanie ich efektywności (kurs z chemii ogólnej z elementami chemii fizycznej dla studentów biofizyki)"Promotor: dr hab. Anna Migdał-Mikuli, przewód zakończony 2012 r.

 

Promowane prace magisterskie

 • Łukasz Hetmańczyk - "Polimorfizm związków kompleksowych typu [M(NH3)6](XY4)2, gdzie M = Co, Cd; XY4= ClO4, BF4". Promotor: dr hab. Anna Migdał-Mikuli, 1999.
 • Jerzy Furgał - "Badanie wiązania wodorowego w związkach typu[M(H2O)6](ClO4)2 metodą spektroskopii w podczerwieni". Promotor: dr hab. Anna Migdał-Mikuli, 1999.
 • Anna Kościsz - "Wyznaczanie przejść fazowych w związkach typu [M(H2O)6](MnO4)2, gdzie M = Ni, Zn, Cd, Mg". Promotor: dr hab. Anna Migdał-Mikuli, 2000.
 • Joanna Serwońska - "Badanie przejść fazowych w związku kompleksowym [Cd(DMSO)6](ClO4)2". Promotor: dr hab. Anna Migdał-Mikuli, 2002.
 • Agata Jugowiec - "Badanie przejść fazowych w związku kompleksowym [Zn(DMSO)6](ClO4)2)". Promotor: dr hab. Anna Migdał-Mikuli, 2004.
 • Magdalena Kozień – „ Przejścia fazowe w aminowych związkach kompleksowych jonów metali Ba2+, Ca2+ zanionem o symetrii tetraedrycznej". Promotor: dr hab. Anna Migdał-Mikuli, 2004.
 • Agnieszka Karpiel – „Badanie przemian fazowych w [Mg(DMSO)6](ClO4)2". Promotor dr hab. A. Migdał-Mikuli, 2007 – praca na ukończeniu.

 

Nagrody i wyróżnienia

 • II nagroda PTCh za najlepszą pracę magisterską – 1968 r.
 • Nagroda Indywidualna JM Rektora UJ za osiągnięcia w pracy naukowej – 1979 r.
 • Nagroda Zespołowa Sekretarza Naukowego PAN – 1981 r.
 • Nagroda Zespołowa II stopnia Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki – 1984 r.
 • Złoty Krzyż Zasługi – 2003 r.
 • Nagroda Zespołowa JM Rektora UJ za osiągnięcia w pracy naukowej – 2007 r.

Prof. dr hab. Anna Migdał-Mikuli

Wydział Chemii UJ
ul. Gronostajowa 2
30-387 Kraków
pokój D2-30

tel.: +48 12 663 20 38

e-mail: migdalmi@chemia.uj.edu.pl